Jätkusuutlikkus

Oleme pühendunud jätkusuutliku ettevõtte juhtimisele, et pakkuda oma töötajatele, klientidele, ümbritsevale kogukonnale ja keskkonnale pikaajalist kasu. Arendame pidevalt oma tootmisrajatisi, et suurendada energiatõhusust ja vähendada süsiniku jalajälge.

Meie jätkusuutlikkuse mõõtja

● Vähendasime veetarbimist aastatel 2014–2015 19% võrreldes eelmise eelarveaastaga
● Vähendasime ohtlike jäätmete ladestamist prügilasse aastatel 2014–2015 80% võrreldes eelmise eelarveaastaga
● „Nullvedeliku” püsiv staatus ruumidest
● Vähendage kasvuhoonegaaside heitkoguseid, täites 95% meie energiavajadusest puhta energiaga, mis on toodetud meie ettevõttesiseses maagaasielektrijaamas
● Suurenenud põhjavee tase meie saidil aktiivse ja passiivse põhjavee lisamisega läbi tehaseülese vihmavee kogumissüsteemi

Keskkond, tervis ja ohutus (EHS)

Töökoha ohutus

Meie lähenemisviisi Safety First juhib meie EHS -i poliitika, eesmärgid, tegevuskava ja ohutusjuhtimise strateegiad. Meie tööpraktika on kooskõlas juhtimissüsteemiga OHSAS 18001: 2007. Aastal 2014–2015 vähendasime oma registreeritavate vahejuhtumite määra 46 % võrreldes eelmise majandusaastaga.

Tuleohutus

Tuleohutusalast tegevust jätkatakse, et kaitsta elu ja minimeerida tulekahju tagajärjel tekkinud vigastuste ja varakahjude riski. Meie tootmisrajatist ja -seadmeid kontrollitakse, hooldatakse, hõivatakse ja neid kasutatakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja heakskiidetud tulekaitse- ja ohutusstandarditele.

Töötervishoid

Et pakkuda oma töötajatele parimat võimalikku kaitset, on EPP kehtestanud ranged direktiivid tervisekaitse, tööohutuse ja isikukaitsevahendite kasutamise kohta. Me rakendame asjakohast reageerimist kutsehaigustele ja vigastustele.

Keskkonna tervis

Oleme pühendunud paindlike pakendite valmistamisel tipptaseme saavutamisele keskkonnasõbralike tavade läbiviimisel. EPP -l on keskkonnajuhtimissüsteem (ISO 14001: 2004). Meie EHS -i peamised keskkonnamõjud puudutavad eesmärgid on seotud meie tegevuskoha heitkoguste, loodusvarade kasutamise, keskkondaheitmise ja prügi ladestamisega. Ettevõtte keskkonda hoitakse kooskõlas kõigi kehtivate eeskirjade ja õigusaktidega. Meie õhukvaliteedi indeksi (AQI) number jääb valitsusasutuste kasutatavasse rahuldavasse vahemikku. Üle kahe kolmandiku meie ruumidest on kaetud lopsaka rohelise taimestikuga.

EPP keskkonna-, tervise- ja ohutuspoliitika

Oleme pühendunud oma äritegevusele, pidades keskkonna, tervise ja ohutuse lahutamatuks osaks, ja seda tehes:
● Väldime oma töötajate ja kogukonna vigastusi, halba tervist ja reostust, rakendades ohutuid töövõtteid.
● Peame järgima kehtivaid seaduslikke ja seadusjärgseid nõudeid, mis on seotud EHS -i ohtudega.
● Seame mõõdetavad EHS -i eesmärgid ja eesmärgid ning vaatame need perioodiliselt üle, et pidevalt parandada organisatsiooni EHS -i toimivust.
● Kaasame ja koolitame oma töötajaid ja teisi sidusrühmi, et nad saaksid kasu organisatsiooni täiustatud EHS -i tulemuslikkusest.